ردیفهزینه های محلی و نحوه دریافت آن در سال 1396 تعرفه (ریال)
1 هزینه اخذ پروانه عبور موقت ( برای هر دستگاه کانتینر 20 و 40 فوت ) 250/000
2 هزینه صدور هر فقره ترخیصیه و چاپ و تحویل قبض انبار الکترونیکی و اسنادی وارداتی 2/800/000
3 هزینه صدور مجدد ترخیصیه یا اصلاحیه ( بنا به درخواست صاحب کالا ) 2/000/000
4 هزینه صدور بارنامه یا Telex Release و اسناد صادراتی 2/200/000
5 هزینه اسنادی درخواست صدور بارنامه در کشور غیر از مبدا 1/200/000
6 هزینه صدور مجدد بارنامه ( بنا به درخواست صاحب کالا ) 2/200/000
7 هزینه تفکیک بارنامه و یا مانیفست کالای ورودی به بنادر کشور و به ازاء هر مورد 2/300/000
8 هزینه چاپ و تحویل هر فقره حکم ترانشیپ در صورت درخواست دریافت کننده کانتینر 1/400/000
9 هزینه بارگذاری اطلاعات الکترونیک در سیستم یکپارچه به ازاء هر بارنامه 500/000