1- تعرفه دیرکرد کانتینرهای DC و HC در بازه زمانی ( به ازای هر روز به ریال )

وارداتی و صادراتیکانتینر 20 فوتکانتینر 40 و 45 فوت
10 روز اول معاف معاف
11 - 20 روز 130/000 260/000
21 - 30 روز 190/000 380/000
31 - 40 روز 320/000 640/000
از 41 روز بیشتر 500/000 1/000/000

2- تعرفه دیرکرد عودت کانتینر های خاص FR و OT در بازه زمانی

وارداتی و صادراتیکانتینر 20 فوتکانتینر 40 و 45 فوت
10 روز اول معاف معاف
11 - 20 روز 260/000 520/000
21 - 30 روز 380/000 760/000
31 - 40 روز 640/000 1/280/000
از 41 روز بیشتر 1/000/000 2/000/000

3- تعرفه دیرکرد عودت کانتیرهای یخچالی در بازه زمانی

وارداتی و صادراتیکانتینر 20 فوتکانتینر 40 و 45 فوت
4 روز اول معاف معاف
5 - 14 روز 390/000 780/000
15 - 24 روز 570/000 1/140/000
25 - 34 روز 960/000 1/920/000
از 35 روز بیشتر 1/500/000 3/000/000

4- وجوه سپرده ( اسناد تضامنی چک / سفته ) برگشت سالم کانتینر غیر نقدی

کانتینرسایزمبلغ (ریال )
کانتینر DC و HC 20 فوت 100 میلیون
کانتینر DC و HC 40 فوت 200 میلیون
کانتینر خاص FR و OT 20 فوت 200 میلیون
کانتینر خاص FR و OT 40 فوت 400 میلیون
کانتینر یخچالی 20 فوت 300 میلیون
کانتینر یخچالی 40 فوت 600 میلیون

5- وجوه سپرده ( پیش پرداخت ) نقدی

کانتینر20 فوت40 فوت
کانتینر DC و HC 7/000/000 ریال 14/000/000 ریال
کانتینر خاص FR و OT 14/000/000 ریال 28/000/000 ریال
کانتینر یخچالی 21/000/000 ریال 42/000/000 ریال